Yhdistyksen säännöt

Jyväs-Golf ry:n säännöt

Jyväs-Golf ry yhdistyksen_saannot_paivitetty_2012.pdf


Jyväs-Golf ry

SÄÄNNÖT

NIMI JA KOTIPAIKKA

1.§
Yhdistyksen nimi on Jyväs-Golf ry ja sen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki.

TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT

2.§
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää, ylläpitää ja kehittää golfin harrastusmahdollisuuksia. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys rakentaa ja ylläpitää golf-kenttiä sekä järjestää jäsenistölleen harjoittelu- ja peli- sekä koulutus-, valmennus- ja kilpailutoimintaa. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi harjoittaa ravintolatoimintaa, hankkia varoja toimeenpanemalla arpajaisia ja keräyksiä sekä maksullisia huvi-, juhla- ja muita samantapaisia tilaisuuksia. Yhdistys voi vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa kiinteää ja irtainta omaisuutta. Yhdistys voi kuulua jäsenenä alueellisiin ja valtakunnallisiin liikuntajärjestöihin.

JÄSENYYS

3.§
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä golfin harrastaja, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja toimintamuodot. Jäseneksi hyväksymisestä päättää yhdistyksen hallitus. Yhdistyksen kokous voi hallituksen esityksestä kutsua yhdistyksen kunniapuheenjohtajaksiyhdistyksen entisen puheenjohtajan ja kunniajäseneksi yhdistyksen jäsenen, joka merkittävällä tavallaon edistänyt yhdistyksen tarkoitusperiä. Yhdistyksen kokouksissa kullakin jäsenellä on yksi ääni.

4.§
Jäsenen, joka haluaa erota yhdistyksestä, on ilmoitettava siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoitettava siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Hallitus voi erottaa jäsenen, joka on toiminut vastoin yhdistyksen sääntöjä tai on menettelyllään huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei ole maksanut yhdistyksen jäsenmaksua tai muutoin ei täytä jäsenyyden ehtoja. Mikäli jäsenmaksu on maksamatta enemmän kuin kolme kuukautta sen jälkeen, kun hallituksen ilmoittama jä-senmaksun eräpäivä on ollut, hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi.

5. §
Yhdistyksen varsinainen jäsen maksaa yhdistyksen syyskokouksen määräämän liittymis-ja jäsenmaksun. Jäsenmaksu suoritetaan kalenterivuosittain yhdistyksen hallituksen määräämään määräaikaan mennessä. Kesken vuotta yhdistykseen liittynyt jäsen suorittaa liittymisvuoden jäsenmaksun kokonaisuudessaan. Yhdistykselle suoritettuja liittymis- ja jäsenmaksuja ei palauteta. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsen ovat vapautettuja yhdistyksen jäsenmaksusta.

KOKOUKSET

6.§
Yhdistyksen varsinaisia kokouksia ovat kevätkokous ja syyskokous. Kevätkokous pidetään huhtikuun ja syyskokous marraskuun aikana. Varsinaiset kokoukset ja ylimääräiset yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus yhdistyksen nettisivuilla tai jäsentiedotteella vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta. Kevätkokouksessa

1) esitellään hallituksen laatima yhdistyksen toimintakertomus, tuloslaskelma ja tase sekä tilintarkastus-kertomus edelliseltä toimintakaudelta
2) vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille sekä muille tilivelvollisille
3) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut, hallituksen esittämät tai jäsenten maaliskuun ensimmäiseen päivään mennessä hallitukselle kirjallisesti esittämät asiat.

Syyskokouksessa

1) vahvistetaan tulevan toimintakauden toimintasuunnitelma, liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus sekä talousarvio
2) valitaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi
3) valitaan muut hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle
4) valitaan tilintarkastaja (HTM tai KHT) ja varatilintarkasta
5) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut, hallituksen esittämät tai jäsenten lokakuun ensimmäiseen päivään mennessä hallitukselle kirjallisesti esittämät asiat.

7.§
Yhdistyksen ylimääräinen kokous kutsutaan koolle, kun yhdistyksen kokous on niin päättänyt, hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään 1/10 jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii. Viimeksi mainitussa tapauksessa kokous on kutsuttava koolle viipymättä.

YHDISTYKSEN HALLINTOHALLITUS

8.§
Yhdistystä edustaa ja sen asioita hoitaa syyskokouksen valitsema hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja kuusi (6) muuta jäsentä. Puheenjohtaja valitaan kahdeksi (2) kalenterivuodeksi kerrallaan. Muut hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi (2) kalenterivuodeksi kerrallaan siten, että heistä puolet on erovuorossa vuosittain. Erovuorossa oleva puheenjohtaja ja jäsen voidaan valita uudelleen.Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Kesken toimikauttaan eronneen hallituksen jäsenen tilalle yhdistyksen kokous valitsee uuden jäsenen eronneen jäsenen toimikauden loppuajaksi.

9.§
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään neljä (4) hallituksen jäsentä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten kirjallisesti vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä kolme (3) muuta jäsentä ovat läsnä. Hallituksen kokouksissa asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Hallituksen kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa, jonka tarkistaa ja hyväksyy seuraava hallituksen kokous.

10.§
Hallituksen tehtävänä on

1) johtaa yhdistyksen toimintaa näiden sääntöjen ja yhdistyksen tarkoitusperien mukaisesti
2) edustaa yhdistystä, tehdä yhdistyksen puolesta sitoumuksia sekä esiintyä yhdistyksen puolesta kantajana ja vastaajana
3) kutsua yhdistys kokouksiin sekä valmistella niissä käsiteltävät asiat4)laatia yhdistyksen toimintakertomus, tuloslaskelma ja tase
5) laatia esitys yhdistyksen toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi
6) panna täytäntöön yhdistyksen kokousten tekemät päätökset
7) vastata yhdistyksen rahavarojen ja muun omaisuuden hoidosta sekä jäsenmaksujen perinnästä
8) päättää yhdistyksen omaisuuden myymisestä, vaihtamisesta ja kiinnittämisestä sekä omaisuuden ostamisesta yhdistykselle
9) päättää jäseneksi ottamisesta ja jäsenyydestä erottamisesta sekä pitää jäsenluetteloa
10) valita yhdistyksen kapteeni ja ladykapteeni
11) valita tarpeelliset toimikunnat ja toimihenkilöt
12) valita yhdistyksen palkattava henkilöstö sekä vahvistaa heidän työsuhteensa ehdot

TOIMINTA-JA TILIKAUSI SEKÄ NIMEN KIRJOITTAMINEN

11.§
Yhdistyksen toiminta-ja tilikausi on kalenterivuosi. Yhdistyksen tilit, tuloslaskelma ja tase, toimintakertomus sekä muut tarpeelliset asiakirjat on jätettävä viimeistään maaliskuun loppuun mennessä yhdistyksen tilintarkasta-jan tarkastettavaksi.

12.§
Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Oikeus yhdistyksen nimen kirjoittamiseen on lisäksi henkilöllä, jolla on siihen hallituksen erikseen antama henkilökohtainen oikeus.

SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN TAI YHDISTYKSEN PURKAUTUMINEN

13.§
Päätöksiin, jotka tarkoittavat näiden sääntöjen muuttamista tai yhdistyksen purkautumista, vaaditaan ¾ yhdistyksen kokouksessa äänestyksessä annetuista äänistä. Sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkautumisesta on mainittava kokouskutsussa.

14.§
Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, yhdistyksen viimeinen kokous päättää mihin liikuntaa edistävään tarkoitukseen yhdistyksen varat on käytettävä.

15.§
Sääntömuutoksella ei loukata saavutettuja jäsenoikeuksia.